Garraithe Scóir

230 x 409

AL1 - Foirm Iarratais Maidir Le Geadán TalúnGarraithe Scóir Comhairle Contae Fhine Gall

Déanann Comhairle Contae Fhine Gall thart ar 900 garraí scóir ar cheithre láthair dhifriúla ar fud an Chontae a bhainistiú. Tá trí láthair dár gcuid suite sa Chontae Thuaidh ag Tuirbhé i nDomhnach Bat, Na Sceirí agus Baile Brigín. Tá an ceathrú láthair ag Baile an Phaoraigh, gar do Mhullach Eadrad i mBaile Átha Cliath 15.

Tá garraithe scóir ar thrí mhéad dhifriúla ar fáil ar cíos: 50m.ch., 100m.ch. agus 200m.ch. (Níl na garraithe scóir 200m.ch. ar fáil ach ar láithreacha Bhaile Brigín agus Thuirbhé). Fágann sin go bhfuil garraí scóir ar fáil a fheileann gach leibhéal spéise, cleachtaidh agus ama le caitheamh leis.

Faoi láthair tá Coistí Garraithe Scóir an-ghníomhach ag feidhmiú ar láithreacha na ngarraithe scóir. Déanann na coistí seo ionadaíocht ar son sealbhóirí garraithe scóir agus cuireann siad leas na sealbhóirí sin chun cinn. Ní mór do gach sealbhóir garraí scóir a bheith ina bhall dá Choiste Garraí Scóir. An táille bhliantúil atá ar bhallraíocht ná €10. Níl le híoc ach táille €10 amháin beag beann ar líon na ngarraithe scóir a bheadh ar cíos ag duine. Oibríonn Comhairle Contae Fhine Gall go dlúth le Coistí Garraithe Scóir agus iad ag déileáil le haon saincheist a bheadh le réiteach.

I 2017 d’oibrigh muid go dlúth lenár gcoistí chuibhrinn ar fad. Bhí muid ábalta cabán cruinniú/stóráil nua ag Tuirbhe a chur ar fáil. Cheangail muid an cabán ag Baile Brigín chuig an ngréasán leitreachas, chomhlíonamar deisiúcháin mór agus oibreacha uasgrádú chuig an gcóras uisciúchán ag Tuirbhe agus Baile an Phaoraigh agus chuir muid cúnamh ar fáil don choiste i Scéirí chun sindeacáit much ar an Suíomh a Scocrú.

 I 2018 tá pleananna againn arís chun obair go dlúth leis na gcoistí chuibhrinn chunn feabhsúcháin do gach láthair a Sholáthar a chiallaíonn go mbeidh buntáistí méadaithe agus taitneamh bainte ó na gabhálaí paintéar ar fad.  

 

 

816 x 459

An bhfuil Garraí Scóir agat faoi láthair? An bhfuil suim agat do Gharraí Scóir a athnuachan do 2018?

Beidh tréimhse athnuachana 2018 ann ón Luan 1ú Eanáir 2018 go dtí an Dé Céadaoin 31ú Eanáir, 2018.

1. Comhlánaigh an Fhoirm Athnuachana Garraí Scóir - AL2.

2. Comhlánaigh an comhaontú bán ceadúnais le d’ainm, do sheoladh, ainm na scéime garraí scóir, agus d’uimhir garraí scóir. Ná dearmad an Comhaontú a shíniú agus dáta agus síniú duine eile mar fhinné a bheith curtha leis.

3. Glaoigh ar an Oifig Airgeadais ag 01 8905309 nó ar 01 890 5376, déan an íocaíocht chuí i leith an gharraí scóir mar aon le Táille an Choiste Garraí Scóir de €10.

4. Seol na foirmeacha comhlánaithe mar aon le cruthúnas íocaíochta chuig Chomhairle Contae Fhine Gall, Rannóg na nOibríochtaí (Garraithe Scóir), Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15 roimh an dáta deiridh.

Níl Garraí Scoir agat faoi láthair? An bhfuil suim agat Garraí Scóir a fháil ar cíos uainn do 2018?

 Glactar le hiarratais nua ar bhonn leathbhliana.

Beidh ligean luathshéasúir do 2018 ar siúl ón Dé Luan 1ú Eanáir go dtí an Dé Céadaoin 31ú Eanáir agus beidh ligean meánshéasúir do 2018 ar siúl ón Dé hAoine 1ú Meitheamh go dtí an Dé hAoine 29ú Meitheamh.

1. Comhlánaigh an Fhoirm Iarratais Garraí Scóir –AL1.

2. Seol an fhoirm chomhlánaithe chuig Chomhairle Contae Fhine Gall, Rannóg na nOibríochtaí (Garraithe Scóir), Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15 roimh an dáta deiridh.

Beimid i dteagmháil leis na hiarrthóirí nua ar fad nuair a bheidh an dáta deiridh ligin a bhaineann caite.

Tabhair ar d’aire, le do thoil, nach ndéanfar machnamh ar iarratais nua ach amháin le linn na dtréimhsí luathshéasúir agus meánshéasúir gach bliain. Níl córas liosta feithimh le haghaidh Garraithe Scóir in úsáid ag Comhairle Contae Fhine Gall a thuilleadh. Déanfar Garraithe Scóir a leithdháileadh ar bhonn an té is túisce a thagann. 

 

Ceadúnais na Bliana 2018 agus na Táillí Bainteacha

Scéim

Garraithe Scóir

Ceadúnas na Bliana

2018

50m.ch

100m.ch

200m.ch

Táille

Coiste

Baile Brigín

01 Feabh - 31 Nollaig

€50

€100

€200

€10

Baile an Phaoraigh

01 Feabh - 31 Nollaig

€50

€100

N/A

€10

Na Sceirí

01 Feabh - 31 Nollaig

€50

€100

N/A

€10

Tuirbhé

01 Feabh - 31 Nollaig

€50

€100

€200

€10

Tabhair ar d’aire, le do thoil, go ngearrtar an Táille Coiste Garraí Scóir de €10 sa bhreis ar na táillí garraithe scóir atá sonraithe thuas. d'iarrthóirí nua

 

Foirmeacha Athnuachana nó Iarratais / Eolas

AL1 - Foirm Iarratais Maidir Le Geadán Talún

AL2- Foirm Iarratais maidir le Geadán Talún a Athnuachan

 

 

 

 

512 x 384

 

Le Teagmháil a Dhéanamh Linn

Suíomh Gréasáin:

 

www.fingal.ie

ríomhphost

 

allotments@fingal.ie

Teileafón

 

01-8905596

Post

 

 Comhairle Contae Fhine Gall, Rannóg Oibríochtaí, (Garraithe Scóir), Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15.

Naisc Úsáideacha

Baile an Phaoraigh

Suíomh Gréasáin:

 

www.powerstownallotments.com

Facebook:

 

Twitter:

 

@powerstownallot

 Mapa Láithreach:

 

Mapa Garraithe Scóir Bhaile an Phaoraigh

Tuirbhé

Suíomh Gréasáin:

 

www.turveyallotments.com

Facebook:

 

Twitter:

 

@TurveyAllotment

Mapa Láithreach:

  Mapa Garraithe Scóir Tuirbhé

Baile Brigín

Suíomh Gréasáin:  

 www.facebook.com/balbrigganallotments

Facebook:     Tá
Twitter:    Níl
Mapa Láithreach:     Mapa Garraithe Scóir Baile Brigín

Na Sceirí

Suíomh Greasáin:   

www.facebook.com/SkerriesAllotments 

Facebook:    Tá
Twitter:    @SkerriesAllots
Mapa Láithreach:     Mapa Garraithe Scóir Na Sceirí