Tuilte

Is iomaí rud is cúis le tuilte. An aimsir, bruacha abhann ag cur thar maoil, stoirmeacha i gceantair le cósta, nó díoga draenála a bheith blocáilte nó a bheith ag cur thar maoil.  Tá roinnt eolais againn ar an méid ba cheart duit a dhéanamh má bhíonn tuilte i do cheantarsa.  

Comhairliúchán Poiblí Reachtúil - Dréacht Pleananna un Bainistiú Priachal Tuile

I ndiaidh Dréacht Pleananna um Bainistiú Priacal Tuile Dobharcheantair Thoir (ECFRAM), a fhoilsiú ag Oifig na nOibreacha Poiblí tá Comhairle Contae Fhine Gall ag éascú Comhairliúcháin Phoiblí reachtúil ag tosú ar an Aoine 23 Meán Fómhair agus ar siúl go dtí an Aoine 2 Nollaig, 2016 (an dá dháta sin san áireamh). 

Tá cóipeanna den Pleananna Tuilte agus Measúnachtaí Chomhshaoil ​​gaolmhar ar taispeáint lena bhreathnú ag an bpobal i Halla an Chontae, Sord agus ag Oifigí na Cathrach Bhlainséir le linn gnáthuaireanta oscailte go dtí Dé hAoine 2 Nollaig, 2016.

Tuilte a Thuairisciú le linn Uaireanta Oifige 

I gcás tuilte nach tromchúiseacha iad, is féidir leat tuairisc a thabhairt ar www.fixyourstreet.ie agus cuirfear an méid sin faoi bhráid na gcriúnna seo againne lena scrúdú.

I gcás tuilte tromchúiseacha e bharr drochaimsire, ar nós báisteach throm agus stoirmeacha, ba cheart duit an méid sin a thuairisciú dár Roinn Oibríochtaí.

Teileafón
Ceantar Chaisleán Cnucha/Mhullach Eadrad (01) 8704599
Ceantar Mhullach Íde/Bhinn Éadair (01) 8906260
Ceantar Bhaile Brigín/Shord  (01) 8905596

Ríomhphost
Ceantar Chaisleán Cnucha/Mhullach Eadrad      casmuloparea@fingal.ie 
Ceantar Bhaile Brigín/Shord                               BalSwoOpArea@fingal.ie
Ceantar Mhullach Íde/Bhinn Éadair                    HowMalOparea@fingal.ie

Más fadhb leis an séarachas is cúis le tuilte, ba cheart duit an méid sin a thuairisciú d'Uisce Éireann trí ghlaoch ar 1890 278 278.

Tuilte a Thuairisciú le linn Uaireanta nach Uaireanta Oifige iad

Sa chás go mbíonn tuilte ann ag amanna nach mbíonn an oifig ar oscailt, déan teagmháil le (01) 8905000.

 Is féidir aon chásanna neamhéigeandála a thuairisciú taobh amuigh d'uaireanta oifige ar www.fixyourstreet.ieagus déanfar iad a logáil le go bhféadfaidh criúnna iad a scrúdú.Cuimhnigh ar an méid seo
Ná siúil agus ná tiomáin trí thuilte go brách. D'fhéadfadh bacanna a bheith faoin uisce a d'fhágfadh duine gortaithe. D'fhéadfadh uisce a bheith truaillithe agus dochar a dhéanamh do do shláinte.